Privacy

Trots Begeleiding & Coaching, gevestigd in Eemnes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

nanda@trotsbegeleiding.nl

06-53630593

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trots verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Trots Begeleiding & Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens met betrekking tot de begeleidingstrajecten ten behoeve van uw medisch dossier

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trots Begeleiding & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– u te kunnen bellen, e-mailen en/of contact via whatsapp/sms indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor het maken van afspraken

– het kunnen uitvoeren van de dienstverlening/zorgverlening in het kader van het begeleidingstraject;

– voor het verkrijgen van financiering of de declaratie van de zorgtrajecten bij gemeente en/of SVB.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trots Begeleiding & Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende van persoonsgegevens: Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is Trots Begeleiding & Coaching verplicht een medisch dossier minimaal 15 jaar te bewaren. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Buiten de ingeschakelde coach, de gemeente/SVB in geval van financiering vanuit de WMO/Jeugdwet, deelt Trots Begeleiding & Coaching uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als dat wij zelf hanteren. Trots Begeleiding & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trots Begeleiding & Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen nanda@trotsbegeleiding.nl. Trots Begeleiding & Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trots Begeleiding & Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via nanda@trotsbegeleiding.nl.

Bezoek aan onze website

Wanneer deze webpagina’s worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime.

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Bij bezoeken aan deze webpagina’s worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde “session cookies”, die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt.
 

Klachtenregeling

Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze.

Voor informatie of bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheden contact met ons opnemen:

Naam: Nanda Koopmanschap
Functie : Eigenaar

M: nanda@trotsbegeleiding.nl

T: 06-53630593

Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot:

De Autoriteit Persoonsgegevens

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV  Den Haag

0900-2001201

Wijziging privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring zich gewijzigd heeft sinds uw laatste bezoek zult u hiervan bij uw bezoek aan onze website een melding ontvangen.

Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.